Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Fundamentele bepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als leverancier (AM Cook GmbH) via de website am-cook.com sluit. Tenzij anders overeengekomen wordt het opnemen van uw eigen algemene voorwaarden, indien van toepassing, tegengesproken.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een juridische transacties aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel, noch zelfstandig zijn. Een ondernemer is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of een juridische partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in zijn onafhankelijke professioneel of commerciële activiteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij een bindend aanbod om een contract af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving staan vermeld.

(3) Het contract komt via ons online-winkelwagensysteem als volgt tot stand:

De goederen die bedoeld zijn om te kopen, werden in de winkelwagen geplaatst. Met de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u de “winkelwagen” oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.

Na het oproepen van de “Afrekenen” pagina en het invoeren van de persoonlijke gegevens alsmede de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens tenslotte weer op de besteloverzicht pagina getoond.

Als u een direct betalingssysteem (bijvoorbeeld PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Achteraf betalen, Sofort) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid, ofwel wordt u eerst naar de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem doorgestuurd.

Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende directe betalingssysteem, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. U wordt dan teruggeleid naar de besteloverzichtspagina in onze online shop. Tenslotte wordt u teruggeleid naar onze online winkel naar de overzichtspagina van uw bestelling.

Voordat u de bestelling plaatst, heeft u hier de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de “terug” -functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.

Door het plaatsen van de bestelling via de knop “bestelling met betalingsverplichting”, verklaart u zich juridisch bindend het aanbod te aanvaarden, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

(4) Uw vraag om een offerte op te stellen is niet bindend voor u. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden.

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U dient er dus voor te zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgeslagen correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en in het bijzonder niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Individueel ontworpen goederen

(1) U bezorgt ons uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van het contract de juiste informatie, teksten of bestanden die nodig zijn voor de individuele vormgeving van de goederen via het online bestelsysteem of per e-mail. Onze mogelijke specificaties over bestandsformaten moeten in acht worden genomen.

(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens te verzenden waarvan de inhoud de rechten van derden schendt (in het bijzonder auteursrechten, naamgevingsrechten, merkrechten) of bestaande wetten schendt. U vrijwaart ons uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden die in deze context worden ingediend. Dit geldt ook voor de kosten van de juridische vertegenwoordiging die hiervoor nodig zijn.

(3) Wij controleren de verzonden gegevens niet op juistheid en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten.

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het vorderingen betreft uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Als u ondernemer bent, geldt ook het volgende:

a) Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Verpanding of zekerheidsoverdracht is niet toegestaan voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen.

b) U kunt de goederen doorverkopen in het kader van de normale bedrijfsvoering. . In dit geval staat u aan ons alle vorderingen af ter hoogte van het factuurbedrag dat u uit de wederverkoop opbouwt, wij aanvaarden de cessie. U bent verder bevoegd om de claim te innen. Als u echter niet naar behoren aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te incasseren.

c) Als de gereserveerde goederen gecombineerd en gemengd worden, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding tussen de factuurwaarde van de gereserveerde goederen en de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze effecten de te verzekeren vordering met meer dan 10% overschrijdt. De selectie van de vrij te geven effecten is aan ons.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel direct bij aflevering op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade te controleren en eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en de expediteur te melden. Doet u dit niet, dan heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Bent u ondernemer, dan geldt in afwijking van bovenstaande garantievoorwaarden het volgende:

a) Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen als kwaliteit van het artikel, en niet andere advertenties, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b) In geval van gebreken garanderen wij, naar onze keuze, reparatie of nalevering. Herstel van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een mislukte tweede poging, tenzij anders met name voortvloeit uit de aard van het artikel of het gebrek of andere omstandigheden. Als het verhelpen van het defect niet lukt, kunt u een prijsvermindering aanvragen of het contract opzeggen. In het geval van reparaties hoeven wij de verhoogde kosten die voortvloeien uit de verzending van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering niet te dragen, op voorwaarde dat de verzending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode betreft één jaar vanaf levering van de goederen. De verkorting van de periode is niet van toepassing:

– opzettelijk veroorzaakte schade die aan ons is toe te rekenen als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;

– voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verborgen of een garantie hebben gegeven voor de kwaliteit van het artikel;

– voor zaken die overeenkomstig het normale gebruik voor een bouwwerk werden gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt;

– in het geval van rechtsvorderingen die u op ons heeft in verband met garantierechten.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1)Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover daarmee de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt opgeheven (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten van de zakelijke relaties met ons en de plaats van de bevoegde rechtbank is onze maatschappelijke zetel, op voorwaarde dat u geen consument bent maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een speciaal fonds van publiek recht. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woon- of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank in een andere juridische plaats van bevoegde rechtbank blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

§ 7 Bescherming van minderjarigen

(1) Bij de verkoop van goederen die onder de bepalingen van de Jeugdbeschermingswet vallen, gaan we alleen contractuele relaties aan met klanten die de wettelijk voorgeschreven minimumleeftijd hebben bereikt.

Bestaande leeftijdsbeperkingen worden aangegeven in de respectieve artikelbeschrijving.

(2) Door uw bestelling te plaatsen, bevestigt u dat u de wettelijk vereiste minimumleeftijd heeft bereikt en dat uw gegevens met betrekking tot uw naam en adres correct zijn. U bent verplicht ervoor te zorgen dat alleen u of door u geautoriseerde personen die de wettelijk vereiste minimumleeftijd hebben bereikt, de goederen ontvangen.

(3) Voor zover wij op grond van de wettelijke bepalingen verplicht zijn om een leeftijdscontrole uit te voeren, geven wij de met de levering belaste logistiek dienstverlener de opdracht om de levering alleen over te dragen aan personen die de wettelijk voorgeschreven minimumleeftijd hebben bereikt en, indien bij twijfel, om de identiteitskaart van de persoon die de goederen in ontvangst neemt te laten voorleggen voor leeftijdscontrole.

(4) Voor zover we in de respectieve artikelbeschrijving aangeven dat u 18 jaar of ouder moet zijn om de goederen te kopen, zijn de bovenstaande paragrafen 1-3 van toepassing met dien verstande dat u meerderjarig dient te zijn in plaats van de wettelijk voorgeschreven minimumleeftijd.

II. Klanteninformaties

1. Identiteit van de verkoper

AM COOK GmbH Hövelmarkt 8
33161 Hövelhof
Deutschland
Telefon: 05257-947970
E-Mail: info@am-cook.com

Alternatieve Geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform) aan, beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over de totstandkoming van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctie-opties worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen “Sluiting van het contract” van onze algemene voorwaarden (Deel I.)

3.Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1. Contracttaal is Duits.

3.2. We slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat de bestelling via het online winkelwagentjessysteem wordt geplaatst, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor koopovereenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail aan u toegezonden.

3.3. Bij offerteaanvragen buiten het online winkelwagentjessysteem ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende aanbieding in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en / of diensten zijn te vinden in het betreffende aanbod.

5. Prijzen en betalingswijzen

5.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen. Zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2. De verzendkosten zijn niet in de aankoopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden geraadpleegt via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden afzonderlijk getoond tijdens het bestelproces en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is beloofd.

5.3. De betaalmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden onder een dienovereenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven.

5.4. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingswijzen, zijn de betalingsaanvragen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een dienovereenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte goederen tijdens verzending pas op u wordt overgedragen wanneer de goederen worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd is of niet. Dit geldt niet als u zelfstandig een transportbedrijf opdracht gegeven heeft dat niet door de ondernemer is genoemd of een anderszins aangestelde persoon om de levering uit te voeren.

Als u ondernemer bent, zijn levering en verzending op eigen risico.

7. Wettelijke garantierechten

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de “Garantie” -bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

laatste update: 21.07.2020

Alle prijzen zijn inclusief BTW, excl. Verzendkosten Verzendkosten